Ahmed Vâkıf Efendi

Mustafa Efendi’nin oğlu olarak İstanbul’da doğmuş olan Ahmed Vâkıf Efendi, fevkalade bir tahsîl gördüğü gibi, Eğrikapılı Mehmed Râsim Efendi şâkirdânından Hâfız Ahmed Efendi’den sülüs ve nesih meşkederek icâzet almıştır. Eğitimini tamamladıktan Dîvân-ı Hümâyûn Kitâbeti hulefâsından olup nice zaman hizmetten sonra kethüdâlığa terfi etmiştir. H. 1203 senesi Rece ayında (M. Nisan-1789) hâcegân rütbesiyle Hatice Sultan’ın masraf kâtibliğine ta’yin edilmişse de, birkaç ay mukaddem, ansızın vefât etmiştir.

Kaynakların “mezâyay-ı kaleme vâkıf olan hattâtînden” olduğunu naklettiği Ahmed Vâkıf Efendi‘nin yazısına tesâdüf edilememiştir.

 

Kaynakça

Tuhfe-i Hattâtîn, ss. 89-90.

 

 

 

İsmail Orman, 16 mayıs 2017

Reklamlar