Ahmed Şükrî Çavuş

Hünkâr çavuşlarından olan Ahmed Şükrî Çavuş’un hayatı hakkında hiçbir ma’lûmât yoktur. Enderûn-ı Hümâyûn hâcegânından mücâz olduğu anlaşılmaktadır. İbnülemin’in neşretmiş olduğu yazısından mâhir bir hattat olduğu anlaşılmaktaysa da, terceme-i hâli gibi vefât tarihi ve medfeni hakkında da bir bilgiye ulaşılamamıştır.

 

 

Kaynakça

Son Hattatlar.

 

 

İsmail Orman, 3 nisan 2018