Ahmed Şevkî Efendi

Hüsn-i hattı “Afîf Dâmâdı” nâmıyla ma’rûf Seyyid Osman Efendi tilmizlerinden Mehmed Fâ’ik Efendi’den meşkederek, yine Seyyid Osman Efendi’nin tilmizlerinden Hasan Rüşdî Efendi’nin şahâdetinde icâzet almış olan Ahmed Şevkî Efendi, hulefâlıkla girdiği Tersâne-i Amire Kitâbeti’nden rûz-nâmecilikle çıkmış ve H. 1248/M. 1832-1833 senesinde Tersâne-i Amire Müdîriyeti’ne nasbedilmiştir.

H. 1250 senesinin Rebi’ü’l-evvel ayında (Temmuz-1834) mevkûfâtî olan Ahmed Şevkî Efendi, bu mesnedde iken vefât etmişse de tarihi ve medfeni ma’lûm değildir. Resmî kitâbette mâhir küttâbdan olduğu menkûl ise de, âsârına tesâdüf edilememiştir.

 

 

Kaynakça

Sicill-i Osmânî, III, s. 173.

 

 

İsmail Orman, 28 nisan 2018