Ahmed Şerîf Efendi

Mehmed Efendi adlı bir zâtın oğlu olarak İstanbul’da dünyaya gelmiş olan Ahmed Şerîf Efendi, tahsîlini ikmâl eyledikten sonra hulefâlıkla Mektûbî-i Defterî Kitâbeti’ne dâhil olmuş, nice zaman hizmetten sonra, H. 1241/M. 1825-1826 senesinde hâcegân rütbesi ile Küçük Evkaf Muhâsebecisi olmuştur. Ertesi sene Haslar Mukata’ası’na ta’yin edilmiş ve bu mesnedde iken bir müddet sonra vefât etmişse de, tarihi ve medfeni ma’lûm değildir.

Hüsn-i hattı kimden meşketmiş olduğu tesbit edilemeyen Ahmed Şerîf Efendi’nin, H. 15 Safer 1219/M. 26 Mayıs 1804 tarihinde nesihle istinsâh etmiş olduğu Mehmed Edîb Efendi’nin Behcetü’l-menâzil adlı eseri görülmüştür.

 

 

Kaynakça

Sicill-i Osmânî, III, s. 145; OCLT, I, s. 152.

 

 

İsmail Orman, 28 nisan 2018