Ahmed Şâkir Efendi

İstanbullu olan Ahmed Şâkir Efendi‘nin nesebi hakkında bir bilgiye ulaşılamamıştır. Eğitimini tamamladıktan sonra Bahriye Nezâreti aklâmından birine hulefâ olup hayli zaman kitâbet hizmetinde bulunmuştur. Bilahâre mümeyyizliğe terfi etmiş ve H. 1264/M. 1848 senesinde mütemâyiz rütbesiyle Bahriye Nezâreti Muhâsebecisi olmuşsa da, H. 1266/M. 1850’de azledilerek Şam Defterdârlığı’na ta’yin edilmiştir. Bu görevde müstâhdem iken orada vefât etmişse de tarihi tesbit edilememiştir.

Hüsn-i hattı sıbyân mektebi sıralarında iken Kebecizâde Mehmed Vasfî Efendi’den öğrenerek icâzet almış olan Ahmed Şâkir Efendi‘nin H. 1255/M. 1839’da yazdığı mushâf-ı şerîfi gördüğünü Mir’ât-ı Hattâtîn mü’ellifi nakletmektedir ki, mesâ’îsinden arta kalan zamanda müstensihlikle de meşgul olduğuna işaret etmektedir.

 

 

Kaynakça

Sicill-i Osmânî, III, s. 127; Son Hattatlar, s. 347.

 

 

 

İsmail Orman, 11 mayıs 2017