Ahmed Resmî Efendi

Anadolu Muhâsebeciliği Kitâbeti hulefâsından Kadızâde Mehmed Efendi’nin oğlu olan Ahmed Resmî Efendi, eğitimini tamamladıktan müderris olmuş, müddetini ikmâl eyleyince de Rumeli kuzâtından olarak muhtelif yerlerde kadılık görevlerinde istihdâm edilmiştir. Emekliye sevkedildikten sonra Şam Kadısı olan dâmâdı İsmâ‘il Efendi’nin yanına gitmiş ve orada vefât etmişse de, tarihi ma’lûm değildir.

Reisü’l-küttâb Tavukçu Mustafa Efendi evkafının kâtibi Kâtibzâde Mustafa Efendi’den sülüs ve nesih meşkedib icâzetine nâ’il olan Ahmed Resmî Efendi, hocasının H. 1173/M. 1759 senesindeki vefâtından sonra bir müddet mezkûr görevi der-uhde eylemişti. H. 1192/M. 1778 senesinde nesihle istinsâh etmiş olduğu Ahmed Askelânî’nin Nuhbetü’n-nazâr adlı eseri Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphânesi’nde(B 69) bulunmaktadır.

Ayrıca ta’lim-i hat ile de meşgul olmuş olan Ahmed Resmî Efendi’nin Hekimzâde Mehmed Efendi, Kasabzâde Mustafa Efendi, Miftâhîzâde Mustafa Efendi, Nakkaşzâde Mustafa Efendi, Mustafa Râşid Efendi ve Tâhir Efendizâdeler’den Mehmed Ârif Efendi ile birâderi Mehmed Sâdık Efendi’ye sülüs ve nesihten icâzet vermiş olduğu bilinmektedir.

 

 

Kaynakça

Tuhfe-i Hattâtîn, s. 87; Türk Hattatları, s. 176; TSAYK, II, s. 11.

 

İsmail Orman 12 mart 2017

Reklamlar