Ahmed Nâ’ilî-i Üsküdarî

Yedikuleli Seyyid Abdullah Efendi’nin şâkirdânından olan Ahmed Nâ’ilî-i Üsküdarî, icâzetini aldıktan sonra Dîvân-ı Hümâyûn’a hulefâ olarak girmiştir. Burada senelerce hizmetten sonra hâcegân rütbesi ve Kalyoncular Ocağı Kitâbeti ile Dîvân’dan çerâğ edilmiştir. Burada da senelerce hizmette bulunduğu ve bu hâl üzere iken vefât ettiği mervî ise de, tarihi ve medfeni tesbit edilememiştir.

Daha ziyâde resmi kitâbette kullanılan aklâmda mâhir hattatlardan olduğu anlaşılan Ahmed Nâ’ilî-i Üsküdarî‘nin eserine tasâdüf edilememiştir.

 

Kaynakça

Kebecizâde.

 

 

İsmail Orman, 27 eylül 2017

Reklamlar