Ahmed Kâtibî

Şeyh Hamdullah’ın dâmadı ve tilmizi Şükrullah Çelebi’nin hafîdi ve Pîr Mehmed Dede’nin oğlu olarak İstanbul’da dünyaya gelmiş olan Ahmed Kâtibî, babası ve ceddi gibi hüsn-i hatta meyyâl olduğundan, babasından aklâm-ı sitte meşkederek icâzet almıştır. Ayrıca ta’lik dersleri aldığı da bilinmekteyse de, asıl mahâreti Şeyh tarzı nesihtedir.

Eğitimini tamamladıktan sonra ricâle kitâbet hizmetinde bulunmağa başlamışsa da, H. 989/M. 1581 yılında genç denilebilecek bir yaşta iken vefât emiştir. Üsküdar’da ceddi Şeyh Hamdullah’ın civârında medfûn olduğu sanılmaktadır.   Şeyh Hamdullah Ekolü’nün önde gelen hattatlarından biri olduğu nakledilen Ahmed Kâtibî’nin H. 980/M. 1572-1573 senesinde yazdığı Kur‘ân-ı Kerîm’i ile tarihsiz ta’lik kıt‘ası görülmüştür.

 

 

Kaynakça

Devhatü’l-küttâb, s. 11; Tuhfe-i Hattâtîn, ss. 80-81; Hat ü Hattâtân, s. 96; Sicill-i Osmânî, II, s. 243; Türk Hattatları, s. 77; Hat Sanatı Tarihi, s. 45.

 

 

İsmail Orman, 24 nisan 2018