Ahmed Hikmet Hamdî Efendi

H. 1289/M. 1872 senesinde İstanbul’da dünyaya gelmiş olan Ahmed Hikmet Hamdî Efendi, tabib hattatlarımızdandır. Bedi’âya meyyâl bir aileye mensûb olması hasebiyle gençliğinde aklâm-ı sitte meşketmiş, Tıbbiyye’ye devâm ettiği esnâda da, Üsküdârlı Hoca Alî Rızâ’dan resim dersleri almıştır.

Tıbbiyye’den me’zûn olduktan sonra uzun müddet tabâbet hizmetinde bulunan Ahmed Hikmet Hamdî Efendi’nin 1930’lu yıllarda vefât ettiği menkûldür. Özellikle sülüs ve nesihde mâhir olmakla beraber, son zamanlarında Hulûsî Yazgan’dan ta’lik meşkederek, o kalemin de mümtâz sîmâları arasına girdiği mervîdir.

 

 

 

İsmail Orman, 1 mayıs 2018