Ahmed Cenâb Efendi

Mürûr Kalemi küttâbından Mehmed Bahâ’eddîn Efendi’nin oğlu olarak H. 29 Zi’l-hicce 1278/M. 27 Haziran 1862 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiş olan Ahmed Cenâb Efendi, sıbyân mektebi esnâsında Mısrî Yusuf Efendi’den aklâm-ı sitte meşkederek icâzet almıştır. H. 1296/M. 1879 senesinde rüşdî tahsîlini ikmâl eyleyip babasının delâletiyle Mürûr Kalemi hulefâlarından olmuştur.

Kalemdeki yirmi yıllık hüsn-i hizmetine binâ’en H. 1316/M. 1898-1899 senesinde rütbe-i râbi’a ile taltîf edilen Ahmed Cenâb Efendi, Meşrûtiyet’in ilânından sonraki tensîkatta, müddetini ikmâl eylediği gerekçesiyle teka’üde sevkedilmiş ve bu hâl üzere iken vefât etmiştir. Ancak vefât tarihi ve medfeni herhangi bir kaynakta mukayyed değildir.

İstanbul Üniversitesi Kütübhânesi’nde H. 1305/M. 1887-1888 tarihli mushâf-ı şerîfi(A. 6653) bulunan Ahmed Cenâb Efendi’nin, mesâ’îsinden arta kalan zamanda müstensihlikle meşgul olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim özel koleksiyonda da H. 1320/M. 1902-1903 tarihli celî sülüs levhası ile H. 1332/M. 1914 tarihli hilye-i sa’adeti bulunmaktadır ki, hüsn-i hattının letâfetine delâlet eder.

 

 

Kaynakça

BOA, DH.MKT.2147/57; BOA, DH.SAİDd…38/459; İÜKAYK, s. 86; Pera Mezat, 30 Eylül 2012, s. 172.

 

 

İsmail Orman, 5 nisan 2018