Ahmed Cemâleddîn Şevkî Efendi

Yorgancı esnâfından İbrahim Edhem Efendi’nin oğlu olarak H. 29 Zi’l-hicce 1255/M. 4 Mart 1840 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Ahmed Cemâleddîn Şevkî Efendi, evvelâ hıfzını ikmâl eylemiş ve ardından, devam ettiği sıbyân mektebinin hüsn-i hat mu’allimi olan, İbrahim Şevkî Efendi’nin tilmizlerinden Şumnulu Seyyid Osman Zekî Efendi’den sülüs ve nesih meşketmiştir.

Rüşdî tahsîlini tamamladıktan sonra Dîvân-ı Hümâyûn Kalemi hulefâlarından olup kalemin usûlü mûcîbince “Şevkî” mahlâsını ittihâz eylemiş olan Ahmed Cemâleddîn Şevkî Efendi, burada da resmî kitâbeti de öğrenmiştir. Bu esnâda Alî Vasfî Efendi’den yeniden başladığı aklâm-ı sitte meşkini de H. 1276/M. 1859 senesinde ikmâl ederek, yazdığı bir kıt‘a ile icâzet almıştır.

Dîvân-ı Hümâyûn’un muhtelif kademelerinde senelerce görev yapmış olan Ahmed Cemâleddîn Şevkî Efendi, son olarak Mühimme Kalemi me’mûrlarından iken H. 1306/M. 1888-1889 senesinde vefât etmiştir. Bunun üzerine ma’aşı zevcesi Nebîle Hanım ile üç yetimine tahsîs edilmiştir. Medfeni tesbit edilememiştir.

 

 

 

İsmail Orman, 12 nisan 2018