Ahmed Bedi’î Efendi

Meşâhir-i hattâtînden Mustafa Râkım Efendi’nin tilmizlerinden olan Ahmed Bedi’î Efendi’nin terceme-i hâline dâ’ir herhangi bir bilgi elde edilememişdir. Öte yandan neşretmiş olduğumuz H. 1252/M. 1836-1837 tarihli kıt‘ası hocasına bî-hakkın lâyık bir hattat olduğuna delîldir.

 

 

Kaynakça

Türk Hattatları, s. 203.

 

 

İsmail orman, 10 nisan 2018