Ahmed Ağa

Enderûn-ı Hümâyûn’da yetişerek, Hazîne-i Hümâyûn agavâtından olan Ahmed Ağa, hüsn-i hattı Mustafa Kütâhî’den meşkederek icâzet almıştır. Hayli müddet hizmetten sonra hâcegânlıkla Dîvân-ı Hümâyûn’a nakledilmiş, kudemadan iken H. 1231/M. 1816 senesinde vefât ederek, Üsküdâr’da Miskinler Tekkesi civârına defnedilmiştir.

Mezartaşında hattâtînden olduğu beyân edilmekle beraber âsârına tesâdüf edilememiş olan Ahmed Ağa’nın, daha ziyâde resmî kitâbette mâhir olan küttâbdan olduğu anlaşılmaktadır.

 

 

Kaynakça

Kebecizâde; Asırlar Boyunca Üsküdar, II, s. 689.

 

 

İsmail Orman, 4 mayıs 2018