Ağakapılızâde Mustafa Efendi

Ağakapısı Mektebi’nin hüsn-i hat mu’allimi Ağakapılı İsmâ’il Efendi’nin oğlu olarak İstanbul’da doğmuş olan Ağakapılızâde Mustafa Efendi, hüsn-i hattı babasından meşkederek icâzet almıştır. Bir müddet vüzerâ ve ricâle kitâbet hizmetiyle meşgul olduktan sonra, babasının 1706 senesindeki vefâtını müte’akiben vazifesi peder-mânend usûlüyle kendisine tevcîh edilmiştir. Ta’lim-i talebe ile meşgul iken vefât etmişse de, tarihi ve medfeni ma’lûm değildir. Öte yandan özel koleksiyonda bulunan H. 1131/M. 1718-1719 tarihli Kur‘ân-ı Kerîm’inden, bu senelere eriştiği anlaşılmaktadır.

 

 

 

İsmail Orman, 18 nisan 2017

Reklamlar