Abdürrezzak Hâmidî Efendi

Hattâtinden ebû-Bekir Vâhid Efendi’nin oğlu olarak İstanbul’da doğan Abdürrezzak Hâmidî Efendi, ilk yazı derslerini babasından aldıktan sonra Laz Ömer Vasfî Efendi’ye devam ederek, ondan da icâzet almağa muvaffâk oluştur. Eğitimini tamamladıktan sonra kalemlerden birine hulefâ olup mâ’işetini kitâbet hizmetlerinden çıkardığı anlaşılmaktaysa da, hangi görevlerde istihdâm edildiği ve hangi tarihte vefât ettiği tesbit edilememiştir.

H. 1222/M. 1807 tarihli Delâ’ilü’l-hayrât’ı görülmüş olan Abdürrezzak Hâmidî Efendi‘nin, mesâ’îsinden arta kalan zamanda dînî, ilmî ve edebî eserlerin istinsâhı ile meşgul olduğu anlaşılmaktadır.

 

 

 

İsmail Orman, 1 mayıs 2017

Reklamlar