Abdurrahmân Hulûsî Efendi

Kadı Abdurrahmân Paşa’nın kızı Zübeyde Hanım’ın oğlu olarak İstanbul’da doğmuş olan Abdurrahmân Hulûsî Efendi‘nin babasının kimliği ma’lûm değildir. İyi bir tahsil gördüğü gibi, zamanın mümtâz hattatlarından Laz Ömer Vasfî Efendi’den sülüs ve nesih meşkederek icâzet almıştır. Ayrıca ta’lik dersleri aldığı bilinmekteyse de, üstâdı hakkında bir bilgi yoktur. Eğitimini tamamladıktan sonra müderris olup uzun müddet tedrîs-i ilimle meşgul, tarîk-i tedrîsdeki müddetini doldurunca da Rumeli kuzâtından olmuştur. Rumeli’de muhtelif yerlerde kadı olarak görev yapmış ve son görev yeri olan Manastır’da iken, H. 1300/M. 1883 senesinde vefât etmiştir.

Son derece değerli bir hattattan mücâz olan Abdurrahmân Hulûsî Efendi‘nin, hüsn-i hattaki kudretine işaret eden bir eserine tesâdüf edilememiştir. Ancak bilhassa görev yaptığı beldelerde talebeye yazı meşki vermiş olması, hüsn-i hattın dekayıkına vâkıf hattâtînden olduğuna delâlet etmektedir. Tesbit edilebilen yegâne öğrencisi ise Abdullah İffet Bey’dir.

 

 

 

İsmail Orman, 14 nisan 2017

Reklamlar