Abdurrahmân “Abdî” Çelebi

Kastamonu’da doğmuş olan Abdurrahmân “Abdî” Çelebi, sıbyân mektebini memleketinde ikmâl eyledikten sonra medrese eğitimi için gittiği İstanbul’da Suyolcuzâde Eyyubî Mustafa Efendi’den sülüs ve nesih meşkederek icâzet almıştır. Eğitimini tamamladıktan sonra Süleymâniye’deki Hacı Hamzâ Mescidi’nin mü’ezzinliğine ta’yin edilmiş, uzun müddet bu görevde müstâhdem kaldığından, Süleymaniyeli Abdî Çelebi” lâkabıyla meşhûr olmuştur. H. 1098/M. 1686-1687 senesinde vefât ettiği bilnmekteyse de, medfeni ma’lûm değildir.

Abdestsiz yere basmayacak kadar dîni-bütün biri olan Abdurrahmân “Abdî” Çelebi’nin bilhassa nesihte üstâdına lâyık bir hattat olduğu ve kırktan fazla mushâf-ı şerîf kitâbetine muvaffâk olduğu menkûldür. Hattatlığının yanı sıra müzehhibliği ile tanınmakta olup bu san’atı zamanının önde gelen üstâdlarından biri olan Bosnevî Hasan Efendi’den öğrendiği ve bazı mushâflarının tezhîbinin de kendisi ait olduğu bilinmektedir.

 

 

 

İsmail Orman, 15 nisan 2017

Reklamlar