Abdullah Vefâyî Efendi

Edirne’de Muradiye Cami civârında mûkim olan Abdullah Vefâyî Efendi aklâm-ı sitteyi Kevkeb Derviş Mehmed Efendi’den meşkedip icâzet almıştır. Hocasının tavsiyesi üzerine daha sonra İstanbul’a giderek Yedikuleli Seyyid Abdullah Efendi’ye devam etmiş ve Hâfız Osman üslûbunun kudretli isimlerinden biri olmuştur. Bu sâyede şöhreti artmış ve Topkapı Sarayı’nın hüsn-i hat mu’allimleri arasına dâhil edilmiştir.

Nev’i şahsına münhasır bir zât olduğu ve hatta bazen ayağıyla, bazen de sol eli ile yazdığı nakledilen Abdullah Vefâyî Efendi, hızlı gelişen bir hastalıktan muzdariben, tebdîl-i hava için gittiği Bursa’da, henüz 40 yaşına dahi erişememiş iken vefât etmiştir. Vefâtı için Devhatü’l-küttâb mü’ellifi H. 1140/M. 1727-1728, Tuhfe-i Hattâtîn mü’ellifi ise H. 1141/M. 1729-1730 senelerini işâret etmektedir.

Dîvânîde kullanılması adet olan rıhı sülüs ve nesihte de kullanması, tashîhleri kalemtraşla yapması, hareke ve nokta koyma husûsunda çağdaşları tarafından eleştirilen kendine özgü davranışları ile hat san’atında yeni çığırlar açmaya çalışmış olduğu nakledilen Abdullah Vefâyî Efendi’nin kısa yaşamına çok sayıda eser sığdırdığı ve bir hayli tilmiz yetiştirdiği bilinmektedir.

Reklamlar