Abdullah Râşid Efendi

Edirne’deki Selîmiye Cami Evkafı’nın kâtibi Mehmed Emîn Efendi’nin oğlu olarak H. 1145/M. 1732-1733 senesinde orada doğmuş olan Abdullah Râşid Efendi, sıbyân mektebini bitirdikten sonra Edirne’nin meşhur hattatlarından Yesârîzâde İsmâ’il Efendi’den sülüs ve nesih meşkederek H. 1164/M. 1751 senesinde 19 yaşında iken icâzet almıştır. Eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul’a giderek bir müddet vüzerâ ve ricâle kitâbet hizmetinde bulunmuştur. Daha sonra Kapudân-ı Deryâ Cezâyirli Gâzî Hasan Paşa’nın mâ’iyetine giren Abdullah Râşid Efendi, uzun müddet divân efendiliğini yaptığı hâmîsinin vefâtından sonra hâcegâna alınarak, bazı devlet hizmetlerinde istihdâm edildiyse de, son zamanlarında yaşadığı sağlık sorunlar nedeniyle ma’lûliyet ma’aşı tahsîsiyle yaş haddinden emekliye sevkedilmiştir. Bu hâl üzere iken H. 18 Safer 1222/M. 27 Nisan 1807 tarihinde vefât etmiştir.    

Kaynakça

Tuhfe-i Hattâtîn, s. 284; Sicill-i Osmânî, III, ss. 392-293.   İsmail Orman, 11 nisan 2017
Reklamlar