Abdullah Nizâmeddîn Efendi

Beyazıt’taki Kütübhâne-i Umûmî müdürü Hattat Hasan Tahsîn Efendi’nin oğlu olan Abdullah Nizâmeddîn Efendi İstanbul’da doğmuştur. Rüşdî tahsîlini tamamladıktan sonra bir müddet babasının mâ’iyyetinde bulunarak, kütübhânecilik hakkında bilgi sâhibi olmuştur. Bu esnâda babasından aklâm-ı sitte, İsmâ’il Hakkî Bey’den de ud meşketmiştir.

Babasının vefâtından sonra Millet Kütübhânesi’ne me’mûr edilen Abdullah Nizâmeddîn Efendi’nin, kütüphâne müdürü Alî Emîrî Efendi ile aralarında, babasından kalma bir dîvân nedeniyle tartışma çıkması ve tehdit edilmesi üzerine, zâten bozuk olan hâlet-i rûhiyyesinin büsbütün perişân olduğu ve bu olaydan sonra evine kapandığı rivâyet edilir.

Senelerce evinin avlusundaki bir odaya kapanıp kimseyi yanına sokmayan, pencereleri gazetelerle örtüp gûyâ su’i-kastten korunmaya çalışan Abdullah Nizâmeddîn Efendi’nin, meşgalesine devam edememesi mâ’işetini de ihlâl etmiş, nihâyet yegâne geçim kaynağı olan annesinin vefâtını müte’akib canına kıymıştır. Mezarı Merkez Efendi Mezarlığı’ndadır.

Çocukluğundan beri hâl ve hareketlerinde biraz gayr-ı tabi’îlik” görüldüğünü nakleden İbnülemin, “sülüs ve celîsinde bir hayli gelişim göstermiş hattatlardan” olan Abdullah Nizâmeddîn Efendi’nin “rûh hâli müsa’ade etseydi daha da gelişim göstereceği” beyânâtını vermiştir.

 

 

Kaynakça

Son Hattatlar.

 

İsmail Orman, 25 şubat 2018