Abdullah Edirnevî

Edirne’de doğmuş ve orada ikmâl eylediği eğitimi esnâsında Şüğlî Ahmed Dede’den aklâm-ı sitte meşkederek icâzet almış olan Abdullah Edirnevî, daha sonra İstanbul’a giderek Muhâsebeci Alî Efendi’nin himâyesine girmiştir. Burada da tekemmül için Şekerzâde Seyyid Mehmed Efendi’den istifâde ile Hâfız Osman tarzında sülüs ve nesihte mahâret kazanmıştır.

Muhâsebeci Alî Efendi’nin vefâtına kadar hizmetinde bulunmuş olan Abdullah Edirnevî, daha sonra Devlet-i Aliyye’nin kalemiye ricâlinden olarak muhtelif hizmetlerde bulunmuşsa da, vefât tarihi ve medfeni tesbit edilememiştir.

 

 

 

İsmail Orman, 18 temmuz 2017

Reklamlar