Abdülkadir Saynaç

Nevşehirli Dâmâd İbrahim Paşa’nın ahfâdından Ahmed Tevfîk Efendi’nin oğlu olarak Kayseri’ye bağlı Tavlasun’da dünyaya gelmiş olan Abdülkadir Saynaç, ibtidâ’î tahsîlini memleketinde tamamladıktan sonra H. 1316/M. 1898’de İstanbul’a gitmiştir. Burada “Arnavut Hoca” Hasan Necmeddîn Efendi’nin Fâtih Cami’ndeki âmme dersine devam etmiş, Bakkal Ârif Efendi’den de hüsn-i hat dersleri almağa başlamıştır. H. 1321/M. 1903 senesinde de hulefâlıkla Meşihât Da’iresi Mektûbî Kalemi’ne girmiştir.

Bu esnâda hocasının rahatsızlığı nedeniyle yarım kalan sülüs ve nesih meşkini Reisü’l-hattâtîn Kâmil Akdik’den tamamlayarak icâzet almış olan Abdülkadir Saynaç, H. 1324/M. 1909’da Meclis-i Ma’arif’de tertîb olunan hutût-ı mütenevvi’a müsâbakasında birinciliği kazanınca, ilâveten Dârü’l-mu’allimîn’in hüsn-i hat mu’allimliğine ta’yin edilmiştir. Daha sonraları Dârü’l-hilâfe Medârisi’nin ve İmâm ve Hatîb Mektebi’nin hüsn-i hat mu’allimlikleri de uhdesine verilmiştir. Medresetü’l-hattâtîn’in küşâdından sonra birkaç sene de buraya devam etmiştir.

Öte yandan icâzet-i ilmiyyeye mâlik olduktan sonra başladığı Dârü’l-fünûn İlâhiyât Şu’besi’nden de 1912’de şahâdetnâme alan Abdülkadir Saynaç’ın uhdesine, Dâmâd İbrahim Paşa ve zevci Fâtıma Sultan’ın vakfiyyesi mûcîbince va’z hizmeti de tevcîh edilmişti. Hilâfetin lağvı üzerine İstanbul Müftülüğü olan dâ’irenin evrâk kaleminde de, yaş haddini dolduruncaya kadar çalışmağa devam etmiştir.

1967 senesinde vefât ederek Edirnekapı Mezarlığı’na defnedilmiş olan Abdülkadir Saynaç, sülüs, celî sülüs, ta’lik ve rık’ada ve dahi mürekkeb imâlinde mâhir olup ömrü boyunca yazmış olduğu eserleri, ölümünün ardından Hadâ’ikü’l-hutût adı ile Mustafa Necâüddîn tarafından İstanbul’da neşredilmiştir.

 

 

Kaynakça

Son Hattatlar, ss. 32-34; Türk Hattatları, s. 264.

 

 

İsmail Orman, 29 nisan 2018