Abdülkadir Hamdî Efendi

Değerli hattatlardan olan Abdülkadir Hamdî Efendi’nin terceme-i hâline dâ’ir fazla bir ma’lûmât yoktur. Hüsn-i hattı Eğrikapılı Mehmed Râsim Efendi’den meşkederek icâzet almıştır. Öte yandan hocasının ölümünden sonra bir müddet de Ahmed Hıfzî Efendi’den meşk aldığını, Kebecizâde Mehmed Vasfî Efendi’nin silsilesinden öğrenmekteyiz. Ayrıca zamanın nâmlı hattatlarından Ayasofyalı Abdurrahmân Hilmî Efendi’den de müstefiz olduğu ma’lûmdur.

Târikat-ı Nakşibendiyye müntesiblerinden derviş-meşreb bir zât olan Abdülkadir Hamdî Efendi, evâhir-i hâlinde Hac vazîfesini îfâ etmiş ve döndükten bir müddet sonra H. 1795/M. 1210 senesinde vefât ederek, Karacaahmet’te Şeyh Hamdullah’ın civârına defnedilmiştir. Mezartaşına mahkûk kitâbe şöyledir:

Hüve’l-bâkî

Merhûm ve mağfûr ilâ-rahmet-i rabbihi’l-gafûr şeyhü’l-hattâtîn Nakşibendî el-Hac Abdü’l-kādirü’l-hamdî Efendi. Fatihâ. Sene 1210.

Türk ve İslâm Eserleri Müzesi’nde H. 1203/M. 1788-1789 tarihli levhâsı bulunan Abdülkadir Hamdî Efendi’nin özel koleksiyonlarda da bir hayli yazısı bulunmakta olup “şeyhü’l-hattâtîn” ünvânına bî-hakkın lâyık olduğuna işaret etmektedir. Tilmizlerinden Abdülkadir Şükrî Efendi ve Abdullah Tevfîk Efendi’nin isimleri tesbit edilmiştir.

 

 

Kaynakça

Hat ü Hattâtân, s. 162; Merakid, s. 73; Meşhur Adamlar, s. 130; Son Hattatlar, s. 29; Meşhur Hattatlar, s. 148.

 

 

İsmail orman, 27 nisan 2018