Abdülhâdî Efendi

Sicill-i Osmânî mü’ellifi, Abdülhâdî Efendi’nin Nakşibendî meşâyihinden olduğunu ve zamanının şeyhü’l-hattâtîni addedildiğini nakletmektedir. H. 1211/M. 1796 yılında vefât ederek Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilmiş olan hattattan, tezkîrelerde bir bahis olmadığı gibi, Millet Kütübhânesi’nde bulunan ta’likle istinsâh ettiği İbrahim Nakşibendî’nin Şerhü Nihâyetü’l-behçet’ten(FE. 2013) başka âsârına da tesâdüf edilemediğinden, bu beyânın sıhhâti hakkında bir değerlendirme yapmak kabil olmamıştır.

 

 

Kaynakça

Sicill-i Osmânî, III, s. 406.

 

 

İsmail Orman, 3 mayıs 2018