Abdülahad Vahdetî Bey

Son devir Osmanlı hat san‘atının ma’ruf sîmâlarından olan Abdülahad Vahdetî Bey, Abdülhâfız nâmında bir zâtın oğlu olup H. 1248/M. 1832’de Burdur’da doğmuştur. İlk eğitimini memleketinde ikmâl eylemiş, bu esnâda hıfz-ı Kur‘an’ı itmâm ederek hâfızlar zümresine iltihâk eyledikten sonra H. 1265/M. 1849 senesinde İstanbul’a giderek, bir akrabasını delâletiyle Enderûn-ı Hümâyûn Hazîne Odası’na girmiştir. 
 
H. 1277/M. 1860/1861 senesinde Hırka-i Sa’adet Dâ’iresi imâmlığına nakledilen Abdülahad Vahdetî Bey, H. 12 Rebi’ü’l-âhir 1284/M. 13 Ağustos 1867 tarihinde tâbûr kâtibi rütbesi ile Mekteb-i Fünûn-ı Harbiye-i Şâhâne Matba’ası’nın hattatlığına ta’yin olunarak saraydan çerâğ olunmuştur. Ayrıca ilerleyen tarihlerde ilâve olarak Zeyrek’te bulunan Unkapanı Mekteb-i Rüşdîsi’nin sülüs mu’allimliği de uhdesine tevdi edilmiştir.
 
ismail orman-hattatlar ssofası
Abdülahad Vahdeti Efendi’nin Celi Sülüs Levhası
  
Mekteb-i Fünûn-ı Harbiye-i Şâhâne Matba’ası’nda basılacak olan kitap ve haritalarının yazılarını yazmış ve nice zaman hizmetten sonra H. 19 Muharrem 1312/M. tarihinde rütbesi kaymakamlığa yükseltilmiş olduğu hâlde, hastalığı sebebiyle görevini terketmek mecburiyetinde kalan Abdülahad Vahdetî Bey, H. 17 Şevval 1313/M. 1 Nisan 1896 tarihinde Süleymâniye civârındaki Kirazlı Mescid karşısındaki evinde vefât etmiştir. Merkez Efendi Kabristanı’nda medfûn olup sülüsle muhârrer kabir kitâbesi şöyledir:

Hüve’l-bâkî

Mekteb-i Fünûn-ı Harbiyye-i Şâhâne hattatı ve Unkapanı Mekteb-i Rüşdîsi sülüs mu’allimi Asâkir-i Şâhâne kā’im-mekāmlarından Hâfız Abdü’l-ahad Vahdetî Bey merhûmun rûhu içün Fâtihâ. Sene 1313

Muhtemelen ilk hat bilgilerini Burdur’daki eğitimi esnâsında almış olan Abdülahad Vahdetî Bey, İstanbul’a gittikten sonra, Enderûn-ı Hümâyûn’daki mesâ’îsi esnâsında Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin yetiştirmelerinden olmakla beraber, takdir görmediği için daha sonra Mısır’a göçüp “Mısır Hattatı” olarak vefât etmiş olan Abdullah Zühdî Efendi’den aklâm-ı sitte ve celî sülüs meşkederek icâzetine nâ’il olmuştur.

 
Nitekim Mekteb-i Fünûn-ı Harbiye-i Şâhâne Matba’ası’nın hattatlığına ta’yin edilmiş olması, hüsn-i hatta kısa zamandan terakki etmiş olduğunun delilidir. Görev yaptığı süre zarfında matba’ada basılmış kitap ve haritaları fevkalade hattı ile süslemiş olan Abdülahad Vahdetî Bey’in sülüs ve nesihle çok sayıda hilye-i sa’adet, kıt’a ve levhâ vücuda getirdiği menkul olup günümüze intikal edebilenler müze ve özel koleksiyonları tezyîn eylemektedir. Nitekim H. 1280/M. 1863-1864’de Hırka-i Sa’adet Dâ’iresi imâmı iken yazdığı hilye-i nefîseyi İbnülemin görmüş ve hattının nefâsetini takdîr eylemiştir.
 
Hüsn-i hattatki kudretine ve uzun müddet mekteblerde meşk mu’allimliğinde bulunmuş olmasına rağmen fazla öğrenci yetiştirmemiş olan Abdülahad Vahdetî Bey’in bilinen tilmizleri Mehmed Nazîf Bey ve Mustafa İhsân Bey’dir. Ancak onlar da, sadece evâhir-i hâlinde bir müddet ondan meşk görmüşlerdir.
 
 

Abdülahad Vahdetî Bey’in Tüm Eserlerini Görmek İçin Tıklayın

   
 
 
Kaynakça
Son Hattatlar, s. 441-442. Türk Hattatları, s. 229; Meşhur Adamlar, s. 141; TYK, I, s. 592; BOA, MF.MKT.70/30; BOA, İ..TAL.57/1312/M-059.
 
İsmail Orman, 7 mayıs 2016

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s