Abaza İsmâ’il Paşa

Lâkabından da anlaşılacağı üzere Abaza asıllı olan Abaza İsmâ’il Paşa, küçük yaşta dâhil olduğu Hekimzâde Alî Paşa’nın dâ’iresinde yetişmiş, bu esnâda hâmîsinin, değerli bir hattat olan dâmâdı Yahya Paşa’dan aklâm-ı sitte dersleri almıştır. Hâmîsinin sadâretinde seyfiyye ricâlinden olarak, muhtelif yerlerde muhâfızlık görevlerinde bulunmuştur.

Hekimzâde Alî Paşa’nın azli ve bi’l-âhare katli üzerine gözden düşerek, bir müddet ma’zûl kalmış olan Abaza İsmâ’il Paşa, daha sonra tekrar iltifâta nâ’il olmuş ve hatta vezîrlik dahi ikrâm edilmiştir. Ancak akıbeti hâmîsininkinden farklı olmamış, hakkındaki şikâyetler üzerine H. 1187/M. 1773-1774 yılında katledilmiştir.

Hekimzâde Alî Paşa’nın binâ-kerdesi olan cami’e vakfedilmiş bir mushâf-ı şerîfini Tuhfe-i Hattâtîn mü’ellifi ziyâret etmiş ve hüsn-i hattına şahâdet etmiştir.

 

 

 

Kaynakça

Tuhfe-i Hattâtîn.

 

 

İsmail Orman, 3 haziran 2018